Ylläpidon tarkistuslista kiinteistön huoltajalle

Kosteusvauriot aiheuttavat ikäviä ongelmia, jotka voivat esimerkiksi vaarantaa rakennuksen käyttäjien terveyttä, alentaa kiinteistön arvoa tai vaikuttaa talon rakenteisiin niitä heikentävästi.
Kosteusvaurioiden ennaltaehkäiseminen on tärkeää turvallisuuden kannalta, terveen sisäilman varmistamiseksi rakennuksen käyttäjille sekä mahdollisten taloudellisten vaikutusten takia.

Huolellisella kosteudenhallinnalla rakennustöiden aikana pyritään varmistamaan, että rakennus on oikein käytettynä ja ylläpidettynä turvallinen ja terveellinen käyttäjilleen. Kosteudenhallintaa on tärkeää kuitenkin jatkaa koko rakennuksen elinkaaren ajan!

Rakenteiden ja pintojen kunnon seuranta edesauttaa kosteusvaurioiden havaitsemista. Näin mahdollisten kosteusvaurioiden syy voidaan selvittää jo varhaisessa vaiheessa sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viivyttelemättä.

Ohjeet kiinteistöstä vastaavalle taholle – Tarkkaile näitä asioita

Tarkistuslista – ulkopuolisten rakenteiden yleistarkastus

Alapohja ja ryömintätila

-Poista kasvillisuus rakennuksen seinustalta
Kasvit varjostavat, heikentävät ilmavirtauksia ja johtavat kosteutta rakennukseen.
-Tarkista, että tuuletusaukot ovat avoinna
Tukkiutuneet tuuletusaukot estävät maaperästä nousevan kosteuden poistumisen.
-Varmista, ettei ryömintätilaan ole varastoitu mitään
Ryömintätilan ilmankosteus voi olla niin korkea, että orgaanisissa aineissa alkaa syntyä mikrobikasvustoja, jotka saattavat heikentää rakennuksen sisäilmanlaatua. Varastoidut materiaalit myös heikentävät ilmavirtauksia estäen tuulettumista.

-Ryömintätilan toimivuus tarkistetaan säännöllisesti (aluksi 1 kerran vuodessa ja sitten 5 vuoden välein).

→ Tutki, onko kosteutta kertynyt ryömintätilaan ja toimiiko tuuletus riittävällä tavalla.
→ Tarkista myös sisäpuolelta, ettei tuuletusaukkoja ole tukittu.
→ Varmista mahdollisen koneellisen kosteudenpoiston tai ilmanvaihdon toiminta vähintään 1 kerran vuodessa

Julkisivu

-Tarkista pinnoitteen kunto 1 kerran vuodessa
Tarkkaile maalipinnan muutoksia ja pinnoitemateriaalin kuntoa vuosittain. Tarkista samalla saumausten tiiveys.
-Tarkista julkisivun tuuletusraot säännöllisesti 1 kerran vuodessa
Tukossa olevat tuuletusraot estävät ulkoseinärakenteen luonnollisen kuivumisen.
-Tarkista näiden lisäksi vesipeltien liittymien ja läpivientien kunto 5 vuoden välein
Tiiveyspuutteet mahdollistavat sade- ja sulamisveden pääsyn rakenteeseen.

Sadevesi- ja salaojajärjestelmä

-Poista kasvillisuus ja kasviperäiset roskat rakennuksen seinustalta ja sadevesijärjestelmän läheisyydestä
-Pidä polttopuut ja kasvit riittävän etäisyyden päässä seinästä
Seinustalle varastoitu irtain heikentää paloturvallisuutta ja rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta
-Tarkista salaojaverkosto 5-10 vuoden välein. 3)

-Tarkista maan kallistukset muutaman vuoden välein.
Maanpinnan kallistuksen tulisi olla rakennuksesta pois päin 1:20 kaltevuudella 3 metrin etäisyydelle rakennuksesta, jolloin päästään vähintään 15 cm:n korkeuseroon. 4)
-Puhdista sadevesiviemärikaivot ja -kourut sekä hiekkapesät 1-2 kertaa vuodessa
Tukkeutuneet kaivot ja kourut heikentävät sadevesijärjestelmän toimintaa.
-Puhdista salaojaverkosto 10 vuoden välein

Yläpohja ja vesikatot

-Tarkista ylösnostot, kittaukset ja pellitykset 1 kerran vuodessa
Pienetkin vuodot voivat aiheuttaa suuren kosteusvaurioriskin.
-Tarkista pinnoitteiden kunto 5 vuoden välein
Tarkkaile maalipinnan muutoksia ja pinnoitemateriaalin kuntoa. Tarkista samalla saumausten tiiveys.
-Tarkista tuulettuva yläpohja aluksi 1 vuoden välein ja jatkossa 5 vuoden välein

→ Tuuletuksen riittävä toiminta
Tarkista, että tuuletusraot ovat riittävät ja avoimet
→ Mahdollinen kosteuden kertyminen yläpohjaan
Tarkista, ettei rakenteissa ole kosteuden tai valumaveden jälkiä. Kosteutta voi tulla niin kattovuodoista kuin myös veden tiivistymisestä kattorakenteen alapintaan. Tuulisella säällä myös lumi voi päästä yläpohjaan aiheuttaen sulaessaan kosteusvaurion.

-Puhdista kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet 1-2 kertaa vuodessa Syksyisin puhdista tarvittaessa tiheämmin.
-Puhdista kattopinnoite aina tarvittaessa
Puhdistustarve on suurempi tasakattoisilla ja kasvillisuuden ympäröimillä rakennuksilla. Noudata puhdistus- ja huoltotoimenpiteissä pintamateriaalin valmistajan ohjeita!

Ikkunat ja ovet

-Tarkista ovien ja ikkunoiden sovitus 5 vuoden välein

-Tarkista tiivisteet käytöstä riippuen 2-5 vuoden välein ja vaihda ne tarvittaessa

-Tarkista ikkunapeltien kallistus talosta poispäin ja oikea tiiveys reunoistaan

-Puhdista ohjeiden mukaisesti korvausilmaventtiilit, esimerkiksi ikkunan yläosassa oleva matala ja leveä venttiili. Puhdistusohjeet löydät Hengitysliiton sivuilta2)

Talotekniikka: lämmityslaitteisto ja ilmanvaihtokoneet

-Tarkista laitteiden toimivuus aina valmistajan ohjeita noudattaen, kuitenkin vähintään 1 kerran vuodessa
-Puhdista ilmanvaihtokoneet ja suodattimet vähintään 1 kerran vuodessa
Likaiset suodattimet heikentävät ilmanvaihtoa ja sisäilmanlaatua.
-Puhdista ulkoseinässä olevat korvausilmaventtiilit
Puhdistusohjeet löydät Hengitysliiton sivuilta2)

Tulisijat ja savupiiput

-Tarkista tulisijan ja ympäristön kunto sekä suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin aina ennen tulen sytyttämistä.
-Tilaa ammattitaitoinen nuohooja puhdistamaan savupiiput ja tarkistamaan tulisijat ja hormit 5)

-Vakituisessa asuinkäytössä olevat rakennukset ja muuhun, kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetut, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnot ja niiden saunat:
Hormien nuohous ja tulisijojen tarkistus vähintään 1 kerran vuodessa

-Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitettu vapaa-ajan asunto ja sen sauna:
Hormien nuohous ja tulisijojen tarkistus 3 vuoden välein.
Mikäli käyttö on aktiivista, voi nuohous olla tarpeen useamminkin.

Varmista paikalliselta pelastuslaitokselta tai sisäministeriöltä voimassaolevat määräykset, tarvittavat nuohousvälit sekä nuohoojan ammattitaitovaatimukset.

Katso esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeet: https://www.lup.fi/fi-FI/Turvallinen_arki/Nuohous_ja_tulisijat/Nuohouskerrat (luettu 7.6.2018)

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

Lähteet:

1) Kosteudenhallinta.fi (Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, Mittaviiva Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto)
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/rakennushankkeen-osapuolet/kaeyttaejae-asukas
2) Hengitysliitto: www.hengitysliitto.fi
https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihdon-huolto , luettu 30.5.2018
3)www.ymparisto.fi -websivusto (Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus, Aluehallintovirasto AVI)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Taloyhtiot/Korjaushankkeet/Julkisivut_ja_parvekkeet/Sokkeli_ja_salaojat/Salaojien_tarkistus_ja_huolto , luettu 8.6.2018
4) Rakennusteollisuus.fi (Rakennusteollisuus RT ry)
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tietoa-ja-tilastoja/ohjeita-ja-opastusta/pientalon_maarakennustyot.pdf , luettu 8.6.2018
5) Tulisijoja ja nuohousta koskevat lähteet:

Finlex.fi – Ajantasainen lainsäädäntö
Pelastuslaki 29.4.2011/379, Luku 3 -13§ ja Luku 9 – 59§)
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=nuohous#L3P13 , luettu 7.6.2018
Sisäministeriön asetus nuohouksesta 539/2005, 2§ http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050539#Pidp449414864 , luettu 7.6.20118
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeet
https://www.lup.fi/fi-FI/Turvallinen_arki/Nuohous_ja_tulisijat/Nuohouskerrat (luettu 7.6.2018)

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

 

Kirjoittaja:
Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661