Kosteusmittaus – Uudisrakennuskohteen lattiabetonin kuivuminen

Betonin valmistamiseen käytetystä vedestä osa reagoi sementin kanssa ja jää kemiallisesti sitoutuneena betoniin. Loppuosa pyrkii poistumaan rakenteesta, kunnes on saavutettu tasapainokosteus ympäristön kanssa. Sisärakenteissa tämä on n. 50% RH (suhteellinen kosteus). Betonin kuivumisen voi mieltää samoin kuin lämpötilan tasapainottumisen. Jos huoneeseen tuodaan kylmä tai kuuma esine, se pyrkii saavuttamaan saman lämpötilan ympäristön kanssa.

Kosteudenhallinnan haasteet

Vieläkin osalla rakennustyömaista käytetään vanhentuneita ja epäluotettavia menetelmiä. Vanhat ”sentti ja viikko”-tyyppiset nyrkkisäännöt eivät ole luotettava. Nykyisin käytetään normaalin betonin lisäksi muun muassa nopeasti pinnoitettavaa (NP) ja nopeasti kovettuvaa (NK) betonia. Työmaiden olosuhteiden lisäksi eri betonityyppien kuivumisajat vaihtelevat.

Myös mittaamiseen ja mittaamistapoihin on tullut muutoksia, jolloin 1980-luvun ohjeilla mitattuna 70%:n suhteellinen kosteus voi nykyisillä standardeilla ja mittaustavoilla mitattuna olla 90%. Esimerkiksi parketin asentamisen raja-arvot ovat lähteestä riippuen 60–85 %, mutta nykyisiä mittausohjeita käyttäen 60 % raja-arvoon pääsemiseen voi hyvissäkin olosuhteissa kestää pitkälle toista vuotta.

Kosteudenhallinnan laiminlyönnin seuraukset

Sisäilmaongelmat

Kosteus luo kosteusvauriomikrobeille, kuten homeelle, oivat kasvuolosuhteet 1) ja siksi on tärkeää varmistua kosteuden riittävästä poistumisesta rakenteista ennen tiiviiden pinnoitteiden asentamista.

VOC:it (Volatile Organic Compound) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja, joiden yhteisvaikutuksen epäillään aiheuttavan terveyshaittaa. Näiden päästökaasujen lähteitä ovat muun muassa mikrobikasvustot ja rakennusmateriaalit sekä kosteuden rakennusmateriaaleissa aiheuttamat kemialliset reaktiot.2)

Liian kosteuspitoisille alustoille pinnoitteita asennettaessa riski tilojen käytön aikaisille VOC-päästöille kasvaa.

Edellytys sisäilmaongelmien välttämiselle on varmistaa jo rakennusvaiheessa betonirakenteen riittävä kuivuminen kosteusmittauksilla. Näin rakenteisiin ei jää ylimääräistä kosteutta ja voidaan turvallisesti edetä pintamateriaalien asentamiseen. Liian aikaisin ja liian kostealle pohjalle asennetut pintamateriaalit estävät rakenteita kuivumasta riittävästi.

Materiaalivauriot

Sisäilmaongelmien lisäksi liiallinen rakennekosteus voi aiheuttaa pintamateriaalien vaurioitumista. Esimerkiksi parkettilattia voi rakoilla tai väri muuttua. Maalipinnat voivat kupruilla. Lattialaatoitukset voivat irrota alustastaan lattiabetonin kuivumiskutistuman vuoksi. Nämä ongelmat voidaan estää huolellisesti suunnitelluilla kosteudenhallintatoimenpiteillä ja kosteusmittauksilla rakennusprojektin edetessä.

Kosteuden raja-arvoja betonin päällystämiselle

Kosteusmittaukset ovat tärkeä toimenpide rakennusprojektin edetessä.

”Kosteudenhallinnasta vastaavan rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että rakenteissa olevan kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisaste mahdollistaa rakenteiden peittämisen kuivumista hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai rakenteella vaurioita aiheuttamatta. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä varten.” – Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 24.11.2017 3)

Betonirakenteiden päällystämiselle on annettu tarkat ohjeet kosteuden suhteen. Määriteltyjä raja-arvoja noudattamalla varmistetaan, ettei betonin kosteus asennettavan pinnoitteen alla nouse liian korkeaksi. Toisin sanoen varmistetaan, että pinnoitteen läpi poistuu vähintään yhtä nopeasti kosteutta kuin alapuolelta nousee tilalle. Pinnoitemateriaalivalmistajan ohjeita on aina noudatettava.

Esimerkkejä alustan kosteuden raja-arvoista eri materiaaleilla päällystettäessä

(Lähde: SisäRYL2013 -julkaisun mukaan)

Päällystemateriaali Betonin RH(%) arviointisyvyydellä A Betonin ja/tai tasoitteen RH(%) pinnassa ja syvyydellä 0,4xA
Muovi, linoleumi- ja kumimatot 85
Korkkilaatat 85 75
Muovi-, linoleumi- ja kumilaatat 90
Mosaiikkiparketti 85 75
Kerrokselliseksi asennettava (kelluva) lautaparketti ja alusmateriaali 85 75
Alustaan liimattava lautaparketti 85 75

Lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. Lisäksi valmistajan ohjeita aina noudatettava!

 

Betonin kuivuminen uudisrakennuksessa

Kuivumisolosuhteet (ilman lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus) vaikuttavat kuivumisaikaan. Lämmityskauden ulkopuolella pelkkä tuuletus ei välttämättä riitä, vaan tilaan voidaan tarvita koneellista kosteudenpoistoa. Liian tehokasta kuivausta tulee varoa betonissa tapahtuvien muodonmuutosten välttämiseksi. Betonin kuivumista hidastaa myös mahdollinen kastuminen betonityön jälkeen. Kuten muidenkin rakennusosien ja rakennusmateriaalien suhteen, on betonivalu hyvä suojata kastumiselta.

Uudisrakennuksen muut sisätyöt (esimerkiksi seinien tasoitus- ja maalaustyöt) nostavat sisäilman kosteutta, mikä puolestaan voi hidastaa lattiabetonin kuivumista oleellisestikin. Lattian tasoittaminen pidentää betonin kuivumisaikaa helposti 1-2 viikolla. Vaikka itse tasoite kuivuisikin melko nopeasti, tasoitteesta imeytyy vettä alla olevaan betoniin nostaen sen kosteuspitoisuutta. Mikäli tasoittaminen on tarpeen, betonilattian kosteus tulisi mitata myös tasoituksen jälkeen.

Tavaroiden varastointi betonin päällä hidastaa kuivumista, sillä kosteus ei pääse poistumaan rakenteista vapaasti. Suoraan betonilattian päällä varastointi voi myös vaurioittaa herkkiä materiaaleja.

RT-ohjeet ja sertifioitu kosteusmittaaja

Kosteusriskien eliminoimiseksi kosteusmittaukset kannattaa jättää ammattilaisen vastuulle. Sertifioitu kosteusmittaaja saa luotettavat tulokset noudattamalla RT-ohjekorttia 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Muistilista uudisrakennuskohteeseen

  1. Suojaa betonivalu kastumiselta
  2. Nopeuta tarvittaessa betonin kuivumista muuttamalla olosuhteita suotuisaksi
    (lämpötila, tuuletus, koneellinen kosteudenpoisto)
  3. Varmista kosteusmittauksin, että pintamateriaalit asennetaan riittävän kuivalle betonille
  4. Käytä luotettavia kosteusmittausmenetelmiä ja sertifioitua kosteudenmittaaja
  5. Vastuullisella ja ammattitaitoisella rakentamisella sekä kosteudenhallinnalla varmistetaan hyvä sisäilma ja pintamateriaalien kestävyys vuosikymmeniksi eteenpäin.

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

***

Lähteet:

1) Hengitysliitto ry:n www-sivusto: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/kosteus-ja-homevauriot/nain-homevaurio-syntyy, luettu 13.12.2017

2) Hengitysliitto ry:n www-sivusto: https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/sisailma-asiat-sisailmaongelmat/kaasumaiset-epapuhtaudet/voc-yhdisteet, luettu 13.12.2017

3) Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 24.11.2017 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170782, luettu 15.12.2017

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

 

Kirjoittaja:
Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661