Kosteusmittaus kertoo faktat, älä luota tuuriin – Testi lattiatasoitteen kuivumisajasta

Tasoitteiden kuivumisessa on valitettavan usein ollut tapana luottaa epätarkkoihin arvioihin. Rakennuskohteissa monesti uskotaan, että tasoitteesta riippuen lattian voi päällystää seuraavana päivänä tai viimeistään muutaman päivän kuluttua.

Todellisuudessa kuivumisaika saattaa olla paljon oletettua pidempi ja näin ollen liian varhaisessa vaiheessa tehty lattianpäällystys jättää rakenteisiin ylimääräistä kosteutta. Liiallinen kosteus voi aiheuttaa myöhemmin mittavia ongelmia rakenteille ja sisäilmalle. Vihdoin 1.1.2018 voimaan astunut Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) 1) velvoittaa, että lupaa vaativissa rakennuskohteissa on rakenteiden riittävä kuivuminen todennettava kosteusmittauksin. Asetusta noudattamalla ennaltaehkäistään kosteuden aiheuttamia ongelmia, sillä kosteudenhallinta on tärkeä osa vastuullista rakentamista.

Kosteusmittaajan testi saneerauskohteessa

Testi suoritettiin saneerauskohteessa, jossa 40 vuotta vanha ja 10 cm paksu, maanvarainen betonilattia. Betonilattian kosteudeksi ennen tasoitusta mitattiin noin 55% RH. Betoni pohjustettiin valmistajan ohjeen mukaan ohennetulla Mira 4180 Primerilla ja tasoitteena käytettiin Mira Cemplan 6700. Tasoitteen vesimäärä mitattiin valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mittauspaikalle levitettiin tasoitetta 12 mm kerros.

Mittauspisteiden syvyys

Kosteusmittauksen matalin reikä eli ensimmäinen mittauspiste (1) oli tasoitteen ja betonin rajapinnassa eli 1,2 cm syvyydessä (ks. kuva). Syvemmät reiät ulottuivat vanhan betonin puolelle seuraavasti: toinen mittauspiste (2) oli 2,6 cm syvyydessä ja kolmas mittauspiste (3) 4 cm syvyydessä valmiin tasoitteen yläpinnasta mitattuna.

Kosteusmittauspisteiden syvyys

Kuivumisolosuhteet testin aikana

Tasoitukset tehtiin marraskuussa 2017 ja testin aikana kuivumisolosuhteet olivat lämpötilan osalta noin 21 °C ja ilman suhteellinen kosteus noin 40 % RH (katso kuva alla).

Kuivumisolosuhteet kosteusmittauksen aikana

Ilmankosteuden vaihtelua aiheutti alussa lattiatasoitteesta ilmaan siirtyvä kosteus sekä muiden työvaiheiden eteneminen, kuten kuivumisen keskivaiheilla huoneessa suoritetut seinien maalaustyöt.

Kosteusmittaustulokset2) ja johtopäätökset

Oheisessa kuvaajassa (Kaavio 1) on Y-akselilla lattiasta mitattu suhteellinen kosteusprosentti (% RH) ja X-akselilla mittauspäivät tasoitteen levittämisestä alkaen. Ensimmäinen kosteusmittaus tehtiin neljän päivän kuivumisen jälkeen ja kuivumista seurattiin päivittäin mittaamalla kosteusarvot kaikista kolmesta mittauspisteestä.

Kosteusmittausarvot kuivumisen edetessä

Kaaviosta on havaittavissa, että tasoitteesta imeytyy kosteutta huomattavissa määrin saneerauskohteen vanhaan, kuivaan betoniin. Syvimmässäkin reiässä (mittauspiste 3, 4cm syvyys) suhteellinen kosteusprosentti nousi testin aikana lähelle 80 % RH ja kuivuminen syvältä on hidasta.

SisäRYL2013 raja-arvo parkettipäällysteelle (tässä tapauksessa 4 cm syvyydessä 85 % ja 1,6 cm syvyydessä 75 %) saavutettiin vasta noin 9 kuivumisvuorokauden jälkeen. Koska kyseessä on saneerauskohde ja alla oleva betoni on vanhaa ja kuivaa, tasoitteen vettä pystyy imeytymään alustaan aiheuttamatta ongelmia.

Uuden betonilattian tasoituksessa on suurempi riski kosteuden aiheuttamiin ongelmiin, mikäli tasoitustyöhön ryhdytään betonin ollessa juuri ja juuri riittävän kuivaa pinnoitustyöhön, eikä kosteuden poistumiselle jätetä riittävästi aikaa. Uuden betonilattian kanssa on huomioitava, että vaikka itse tasoite olisikin jo kuivunut, on tasoitteesta betoniin imeytynyt vesi saattanut nostaa betonin kosteuden yli sallitun pinnoitettavuuden raja-arvon. Tämän takia kosteusmittausten tekeminen on tärkeää, ettei liika kosteus jää rakenteisiin töiden edetessä pinnoitusvaiheeseen. Liian aikaisin tehdyt pinnoitustyöt saattavat aiheuttaa myöhemmin esimerkiksi rakenteiden kosteusvaurioita sekä sisäilmaongelmina.

Kosteudenhallinta tulee tehdä lupaa vaativissa rakennuskohteissa noudattaen 1.1.2018 voimaan tullutta Ympäristöministeriön asetusta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) 1) ja toteuttaa asiantuntevien henkilöiden kanssa.

Kosteuden aiheuttamia ongelmia on ennaltaehkäistävä kaikin mahdollisin keinoin. Kosteusvauriot voivat aiheuttaa kalliita saneeraustarpeita sekä huonolaatuisen sisäilman. Huono sisäilma saattaa aiheuttaa vakavia terveyshaittoja rakennuksessa oleskeleville. Tämän takia kosteusongelmia on järkevämpää, vastuullisempaa ja kustannustehokkaampaa ehkäistä etukäteen.

Muistilista

  1. Muista ammattitaitoinen kosteudenhallinta kaikissa rakennus- ja saneeraustöissä
  2. Kosteudenhallinnassa on huomioitava sekä kuivumisolosuhteet että käytetyt materiaalit
  3. Huomioi, että betoni imee kosteutta päälle levitettävästä tasoitteesta
  4. Todellinen kuivumisaika voi olla huomattavasti pidempi, kuin aiemmin on oletettu (testissä noin 9 vrk)
  5. Ammattitaitoinen rakenteiden kosteuden mittaaja luotettavasti todentaa ja dokumentoi rakennuskohteen kosteudenhallintaprosessia kosteusmittauspäiväkirjaan

Lue myös aiempi tekstini: Kosteudenhallinta – Näin noudatat rakennuskohteessa uutta asetusta

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

 

Lähteet:

1) Finlex: Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170782 , luettu 5.1.2018

2) Kosteusmittauslaitteisto: Vaisala HMP40S, kalibroitu 8.2.2017. Mittauksen toteutti sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja Teemu Pursiainen (VTT-C-23184-24-17)

***

kosteusmittaus FI:n Teemu Pursiainen - sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja
kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku

Kirjoittaja:

Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661